Czym są hybrydowe instalacje OZE?

Czym są instalacje hybrydowe?

Instalacje hybrydowe to rozwiązanie w obszarze infrastruktury wytwórczej energii elektrycznej, w którym energia elektryczna jest wytwarzana z co najmniej dwóch różnych źródeł energii odnawialnej, zaś energia jest wprowadzana do sieci w ramach tego samego przyłącza.

Przykładem tego typu inwestycji może być farma fotowoltaiczna, na terenie której są jednocześnie zamontowane turbiny wiatrowe. W ramach takiej struktury, energia produkowana jest zarówno ze słońca, jak i z wiatru, zaś ze względu na specyfikę i pory produkcji energii z obu źródeł, które się wzajemnie uzupełniają, możliwe jest wykorzystanie tych samych mocy przyłączeniowych, bez konieczności blokowania dodatkowych mocy w sieci elektroenergetycznej.

Czym instalacje hybrydowe różnią się od standardowych instalacji?

W standardowych instalacjach OZE, energia elektryczna jest produkowana wyłącznie z jednego źródła energii. Przykładem są farmy fotowoltaiczne lub farmy wiatrowe, gdzie do produkcji energii wykorzystywane są odpowiednio panele fotowoltaiczne lub turbiny wiatrowe.

W przypadku instalacji hybrydowych mamy więcej niż jedno źródło wytwarzania energii. Źródła te są zwykle dobrane w taki sposób, by profil produkcji jednego i drugiego wzajemnie się uzupełniał, gdy jedno źródło pracuje z wyższą wydajnością, drugie pracuje z niższą.

Jakie są zalety instalacji hybrydowych?

Z zalet instalacji hybrydowych najbardziej korzystają operatorzy sieci elektroenergetycznych, dla których ważne są profil produkcji oraz kwestia zarządzania mocami przyłączeniowymi. Dzięki temu, że produkcja energii z różnych źródeł wzajemnie się uzupełnia, w zależności od warunków atmosferycznych, możliwe jest uzyskanie lepszego profilu produkcji energii niż w przypadku standardowych instalacji. Dodatkowo instalacja hybrydowa korzysta z rozwiązania zwanego cable pooling, w ramach którego dwa źródła energii z OZE o określonej nominalnej mocy wytwórczej korzystają z przyłącza do sieci o mocy nominalnie niższej, niż łączna moc obu źródeł energii. Konstrukcja taka umożliwia lepsze zarządzanie procesem przyłączania nowych instalacji i jednocześnie umożliwia uniknięcie niejako „blokowania” mocy przyłączeniowych, które może mieć miejsce w przypadku standardowych instalacji.

Ponadto,  budowa hybrydowych instalacji jest również prostsza dla inwestorów w porównaniu z realizacją instalacji osobno. Hybrydowa instalacja korzysta bowiem z tego samego przyłącza do sieci, dzięki czemu inwestor nie musi przechodzić całego procesu administracyjnego dla każdej instalacji OZE, lecz załatwia sprawę w ramach jednego postępowania.

Jak wygląda rozwój instalacji hybrydowych w Polsce?

Instalacje hybrydowe OZE, wykorzystujące cable pooling, są konstrukcją względnie nową, bowiem przepisy umożliwiające budowę ich w takiej formule weszły w życie w drugiej połowie 2023 r.

Według informacji Urzędu Regulacji Energetyki, w Polsce dotychczas wydano jedynie jedną koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w hybrydowej instalacji OZE. To instalacja „Gaj Oławski 5 AHE”, zlokalizowana na Dolnym Śląsku, na terenach, gdzie prowadzona jest produkcja rolna umieszczono panele fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe.

Podsumowanie

Instalacje hybrydowe są obiecującym rozwiązaniem, które z czasem zyska popularność wśród inwestorów. Dzięki łączeniu różnych technologii wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystujących różne jej źródła, możliwe będzie zbudowanie dużo bardziej elastycznego i odpornego systemu energetycznego opartego o OZE, przy jednoczesnym ograniczeniu wymogów formalnych niezbędnych do dalszego rozwoju mocy wytwórczych OZE w Polsce.

Śledź nasze social media

Zobacz również