Programy wsparcia dla gospodarstw domowych

W Polsce jest dostępnych szereg programów wsparcia inwestycji dokonywanych w ramach transformacji energetycznej, które są dostępne dla gospodarstw domowych. Programy te są realizowane na różnych szczeblach – krajowym oraz lokalnym i w zależności od ich profilu umożliwiają otrzymanie dofinansowanie na szereg inwestycji, zarówno w kontekście energetyki, jak i ciepłownictwa i efektywności energetycznej.

Mój Prąd

„Mój Prąd” to jeden z głównych programów wspierających energetykę obywatelską w Polsce. Podmiotem zarządzającym jest w tym wypadku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program ten skierowany jest do właścicieli budynków mieszkalnych, którzy chcieliby sfinansować następujące inwestycje:

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych;
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem;
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej;
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS.

W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać bezzwrotną dotację na realizację w/w inwestycji, przy czym kwota dotacji oraz warunki jej uzyskania są określane każdorazowo przy ogłaszaniu kolejnych naborów, gdzie dotychczas zrealizowano ich pięć.

Moje Ciepło

„Moje Ciepło” to program, którego celem jest jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)
  albo
 • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

W ramach programu finansowane są inwestycje polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek) z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Wnioskodawcy mogą liczyć na dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Więcej na ten temat możesz znaleźć na stronie: https://mojecieplo.gov.pl

Ciepłe Mieszkanie

„Ciepłe Mieszkanie” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Adresatami programu są osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:

 • prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego,
 • z najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy oraz
 • dla wspólnoty obejmującej od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji; w przypadku:

 • osób fizycznych na:
  • demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, warunkowo:
   • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
   • stolarkę okienna i drzwiową,
   • dokumentację projektową,
 • wspólnot na:
  • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
  • zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • dokumentacja: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

W przypadku osób fizycznych, poziom dofinansowania uzależniony jest od dochodów gospodarstwa domowego oraz lokalizacji nieruchomości, której modernizacja jest finansowana.

 Poziom podstawowyPoziom podwyższonyPoziom najwyższy
Poziom dofinansowania osoby fizycznejktórej roczne dochody nie przekraczają 135 000 złktórej przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.
Intensywność dofinansowania osoby fizycznejdo 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny,do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 19 000 zł na jeden lokal mieszkalny (dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin).do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny,do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 29 500 zł na jeden lokal mieszkalny (dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin).do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny,do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 43 900 zł na jeden lokal mieszkalny (dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin).

W przypadku wspólnot mieszkaniowych, poziom dotacji jest ustalony bez względu na warunki finansowe:

Maksymalna kwota dotacji
Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła          350 000 zł (60%)
Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej360 000 zł (60%) 375 000 (60%) – dla zadania uwzględniającego pompy ciepła
Termomodernizacja bez wymiany źródeł ciepła150 000 zł (60%)

Program ten jest realizowany za pośrednictwem gmin, które przyjmują i rozpatrują wnioski ostatecznych beneficjentów.

Więcej informacji na temat dostępności programu możesz znaleźć na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie lub na stronach internetowych właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Stop Smog

„Stop Smog” to program którego celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Program obejmuje realizację przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegających na:

 • wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne,
 • termomodernizacji,
 • podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE,
 • zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej.

W ramach programu wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie w formie dotacji na przeprowadzenie w/w inwestycji.

Program ten jest realizowany za pośrednictwem gmin, powiatów i ich związków, które przyjmują i rozpatrują wnioski ostatecznych beneficjentów.

Więcej informacji na temat dostępności programu można znaleźć na stronach internetowych właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Więcej na ten temat możesz znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/stop-smog lub na stronie internetowej Twojej gminy.

Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze” to program, który ma na celu dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Program ten jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą.

Wsparciem z programu mogą zostać objęte następujące przedsięwzięcia:

 • wymiana kopciucha, czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy efektywny i ekologiczny kocioł,
 • modernizacja instalacji grzewczej,
 • ocieplenie budynku,
 • wymiana okien i drzwi,
 • zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych).

Kwoty dostępnego wsparcia uzależnione są od statusu oraz celu wydatkowania środków:

 • Nawet do 135 000 zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją. 
 • Do 99 000 zł w podwyższonym i do 66 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania. 
 • Dodatkowo audyt energetyczny: do 1 200 zł. 
 • Im niższy dochód, tym wyższa dotacja.

Rodzaj i zakres wsparcia uzależniony jest od dochodu wnioskodawcy:

Część I: dla beneficjentów chcących skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania

Osoby fizyczne, których dochód roczny nie przekracza kwoty 135 000 zł, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, 

W przypadku, gdy beneficjent uzyskuje dochody z różnych źródeł, należy je zsumować, przy czym suma tych dochodów nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Dofinansowanie w formie:

 • dotacji,
 • dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Część II: dla beneficjentów chcących skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie może przekraczać czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie w formie

 • dotacji,
 • dotacji z prefinansowaniem,
 • dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego,
 • pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie).

Część III: dla beneficjentów chcących skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania

Osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie w formie:

 • dotacji,
 • dotacji z prefinansowaniem,
 • pożyczki dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie).

Więcej na ten temat możesz znaleźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl

Śledź nasze social media

Zobacz również