Audyt efektywności energetycznej

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności  energetycznej  to  opracowanie  zawierające  analizę  zużycia  energii oraz  określające  stan  techniczny  obiektu,  urządzenia  technicznego  lub  instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tego obiektu,  urządzenia  technicznego  lub  instalacji,  a  także  ocenę  ich  opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Pojęcie wprowadzone zostało w Ustawie o efektywności energetycznej z 2011 r. w związku z wprowadzanym systemem białych certyfikatów.

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej zaś to działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii (definicja wg Ustawy EE), przy nie pogorszeniu parametrów użytkowych obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji.

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efekt.

Po co przeprowadzać audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej warto przeprowadzić w celu uzyskania oszczędności energetycznej w przedsiębiorstwie. Plan wykonania inwestycji zmierza do zmodernizowania systemu elektroenergetycznego, dzięki czemu przedsiębiorstwo ma szansę na otrzymanie świadectwo efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów” i osiągnięcia zysku z ich sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii podmiotom zobowiązanym do ich umarzania.

Czym są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty to świadectwo efektywności energetycznej potwierdzające zaoszczędzenie określonego wolumenu energii (10 TOE, około 116MWh) w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii.

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:

 • modernizacja: oświetlenia, urządzeń przeznaczonych do użytku domowego, urządzeń potrzeb własnych, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;
 • izolacja instalacji przemysłowych;
 • przebudowa lub remont budynków;
 • odzysk energii w procesach przemysłowych;
 • ograniczenie: przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach;
 • stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii (w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne), ciepła użytkowego w kogeneracji (jw.) lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Jak wygląda audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej jest przedsięwzięciem wieloetapowym i składa się na niego kilka czynności:

 • Identyfikacja i wybór przedsięwzięć planowanych do dofinansowania poprzez udział w systemie białych certyfikatów, gdzie identyfikacja przedsięwzięć może nastąpić również w ramach audytu energetycznego przedsiębiorstwa
 • Wykonanie audytu/-ów efektywności energetycznej
 • Złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki wniosku o wydanie białych certyfikatów
 • Otrzymanie świadectw/-a efektywności energetycznej i ich/ jego sprzedaż.
 • Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia zgłoszonego jako planowane, dla którego zostało wydane świadectwo efektywności energetycznej (biały certyfikat)
 • Informacja do URE po zakończeniu inwestycji i nadzór nad audytem powykonawczym (w określonych sytuacjach)

Kto może przeprowadzić i ile trwa audyt energetyczny?

Ustawa o efektywności energetycznej reguluje, że osoba uprawniona do sporządzania audytów efektywności energetycznej, o której mowa w art. 25 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, uznaje się osobę, która do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskała co najmniej roczne doświadczenie w sporządzaniu audytów efektywności energetycznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, potwierdzone wydanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na ich podstawie świadectwami efektywności energetycznej.

Śledź nasze social media

Zobacz również