Instalacja paneli PV – wyzwania i przeszkody prawne

Instalacja paneli fotowoltaicznych stała się coraz popularniejszym rozwiązaniem dla osób szukających ekonomicznych i ekologicznych sposobów zasilania w energię swoich domów. Jednak, poza technicznymi aspektami instalacji, istnieją również przeszkody prawne, które mogą utrudnić proces korzystania z tego źródła energii odnawialnej. W tym artykule przyjrzymy się niektórym z tych potencjalnych przeszkód i wskażemy, jak można je przezwyciężyć.  

Przepisy krajowe

Instalacja fotowoltaiczna o mocy poniżej 150 kW zazwyczaj nie wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego lub zgłaszania jej realizacji do organów zajmujących się sprawami budownictwa lub planowania przestrzennego.   

Przepisy przeciwpożarowe  

Odmienne regulacje występują w kontekście przepisów dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego. W takiej sytuacji, w przypadku instalacji o mocy powyżej 6,5 kW, istnieje obowiązek uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej o rozpoczęciu eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.  

Przepisy energetyczne  

Istotną kwestią w kontekście realizacji instalacji są również przepisy regulujące sektor energetyczny i relacje użytkownika instalacji z operatorem sieci dystrybucyjnej, które odmiennie traktują instalacje o mocy do 50 kW i powyżej 50 kW.   

W przypadku instalacji do 50 kW, podmiot realizujący instalacje musi jedynie poinformować operatora sieci dystrybucyjnej, na terenie którego ma być przyłączona instalacja, o terminie przyłączenia danej instalacji, jej mocy oraz lokalizacji.  

 Z kolei w przypadku instalacji powyżej 50 kW, podmiot taki musi zawrzeć z operatorem sieci dystrybucyjnej osobną umowę o przyłączenie do sieci, z zastrzeżeniem, że operator sieci dystrybucyjnej może odmówić jej zawarcia, w szczególności ze względów ekonomicznych lub technicznych, które uniemożliwiają przyłączenie danej instalacji do sieci.  

 Warto zwrócić uwagę na to, że obowiązują różne regulacje dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz relacji użytkownika instalacji z operatorem sieci dystrybucyjnej, które mogą różnić się w zależności od mocy instalacji.  

Przepisy związane z planowaniem przestrzennym  

Instalacja paneli fotowoltaicznych może wiązać się z koniecznością uzyskania zgody na zmianę wyglądu budynku lub terenu. W niektórych obszarach istnieją przepisy dotyczące planowania przestrzennego, które mogą ograniczać możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych zwłaszcza, jeśli budynek znajduje się w obszarze o szczególnym znaczeniu krajobrazowym lub historycznym. Wówczas potrzebne będą  dodatkowe zgody i pozwolenia. Ponadto, jeżeli rozważamy instalacje fotowoltaiczną  na gruncie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawa sąsiedzkiego, instalacja musi być zlokalizowana w odległości minimum 1,5 metra od granicy działki.  

Warunki umowy najmu lub umowy oznaczonej

W przypadku najmu nieruchomości lub posiadania umowy oznaczonej z nią, konieczne może być uzyskanie zgody właściciela na instalację paneli fotowoltaicznych. Warunki umowy mogą zawierać klauzule dotyczące instalacji dodatkowych urządzeń lub zmian w strukturze budynku, dlatego wcześniejsza konsultacja z właścicielem jest istotna.  

Zasady wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej  

W przypadku budynków objętych zasadami wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, konieczne może być uzyskanie zgody lub aprobaty innych mieszkańców lub zarządu na instalację paneli fotowoltaicznych. Warto wcześniej zapoznać się z regulaminami, aby uniknąć sporów.  

Kwestie estetyczne

Niektóre przepisy mogą nakładać ograniczenia dotyczące wyglądu zewnętrznego budynku lub terenu, co może wpłynąć na instalację paneli fotowoltaicznych. W przypadku obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków lub położonych w obszarach o szczególnym znaczeniu krajobrazowym, istnieje ryzyko, że możliwości ingerencji w wygląd budynku mogą być ograniczone. Dlatego warto wcześniej skonsultować się z odpowiednimi władzami lub ekspertami w celu uniknięcia problemów.  

Podsumowanie

Przed zakupem instalacji fotowoltaicznej istotne jest uwzględnienie wielu czynników prawnych i regulacyjnych. Zalecamy dokładne zapoznanie się  z obowiązującymi przepisami oraz konsultacje z odpowiednimi organami lub ekspertami, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych i zapewnić pomyślną realizację projektu. Instalacja paneli fotowoltaicznych może być skutecznym sposobem na zwiększenie efektywności energetycznej budynku i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, dlatego warto pokonać ewentualne przeszkody stojące na drodze do wdrożenia tego ekologicznego i ekonomicznego rozwiązania. 

Śledź nasze social media

Zobacz również