Jak wyglądają rozliczenia prosumenta wirtualnego? 

Kto prowadzi rozliczenia produkowanej i konsumowanej energii? 

Proces rozliczenia produkowanej i konsumowanej energii jest bardzo prosty i nie wymaga podejmowania przez Ciebie żadnych dodatkowych czynności – wszelkie rozliczenia są prowadzone przez Twojego sprzedawcę energii. 

Sprzedawca energii ma obowiązek udostępniać Ci na bieżąco w przejrzystej i zrozumiałej formie szczegółowe informacje dotyczące konsumowanej przez Ciebie oraz produkowanej przez Twoją instalację energii za pośrednictwem udostępnionego przez niego systemu informatycznego 

W jaki sposób rozliczana jest produkowana i konsumowana energia? 

Obowiązkiem reprezentanta prosumentów, który zajmuje się reprezentowaniem interesów prosumentów w kontakcie z innymi podmiotami rynku, jest poinformowanie właściwego operatora sieci dystrybucyjnej o mocy wytwórczej, którą dysponujesz jako współwłaściciel farmy po dojściu do końca procesu budowy instalacji. 

Operator ten przekazuje dane o Twojej mocy wytwórczej do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), a następnie na bieżąco przekazuje dane o ilości wyprodukowanej energii elektrycznej przez Twoją instalację. 

Dane z CSIRE są następnie automatycznie pobierane przez Twojego sprzedawcę energii, który wykorzystuje je do rozliczania energii zużytej wraz z energią pobraną: 

  • W każdej godzinie sprzedawca energii określa ilość (i) wyprodukowanej w Twojej instalacji oraz (ii) pobranej przez Ciebie energii 
  • W przypadku, gdy produkcja energii przewyższa jej zużycie, wartość rynkowa nadwyżki wprowadzonej do sieci zapisywana jest na Twoim depozycie prosumenckim prowadzonym przez Twojego sprzedawcę energii. 
  • W przypadku, gdy produkcja energii nie pokrywa jej zużycia, sprzedawca energii nalicza opłaty za sprzedaż energii zgodnie z taryfą 

Nadwyżka środków zapisywana na Twoim koncie depozytowym może być następnie przez 12 miesięcy wykorzystywana do rozliczania kosztów nabycia energii elektrycznej pobranej w okresie, kiedy jej zużycie przewyższa produkcję.Jeśli nadwyżka nie zostanie wykorzystana w ciągu 12 miesięcy, jej wartość jest Ci w całości wypłacana bez konieczności zapłaty podatku dochodowego. 

Czym jest depozyt prosumencki? 

Depozyt prosumencki to konto prowadzone dla prosumenta wirtualnego przez jego sprzedawcę energii, na którym zapisywana jest ilość oraz wartość energii wyprodukowanej przez danego prosumenta wirtualnego. 
 
Podstawowym celem istnienia depozytu prosumenckiego jest umożliwienie wykorzystania nadwyżek produkowanej energii w innym czasie niż jej faktyczna produkcja – dzięki temu energia wyprodukowana w Twojej instalacji może być wykorzystana nawet kiedy nie świeci słońce! Środki zgromadzone na depozycie prosumenckim są bowiem wykorzystywane przez Twojego sprzedawcę energii do rozliczenia wartości dostarczonej do Ciebie energii. 

Jak wygląda rozliczenie depozytu prosumenckiego? 

Proces rozliczenia produkowanej i konsumowanej energii jest bardzo prosty i nie wymaga podejmowania przez Ciebie żadnych dodatkowych czynności – wszelkie rozliczenia są prowadzone przez Twojego sprzedawcę energii.  

Depozyt prosumencki jest zasilany poprzez przekazanie na niego wartości nadwyżki energii wyprodukowanej nad energią zużytą w danym okresie rozliczeniowym po cenie rynkowej obowiązującej w danej godzinie zgodnie z systemem net-billing. 

Przykład: W słoneczny dzień o godzinie 12 instalacja wyprodukowała 2 kWh energii, zaś jednocześnie mieszkanie przypisane do instalacji skonsumowało jedynie 1 kWh energii. W związku z tym wartość (wyrażona w PLN) nieskonsumowanej 1 kWh zostaje zapisana na depozycie prosumenckim po obowiązującej w danej godzinie cenie. 

Rozliczanie dokonywane jest w cyklach miesięcznych – wartość depozytu dotycząca danego miesiąca kalendarzowego jest ustalana i przyporządkowywana do Twojego konta prosumenckiego w kolejnym miesiącu kalendarzowym. W związku z tym, jeżeli na przykład wyprodukujesz energię w lipcu, to nadwyżka wartości doliczana jest do Twojego depozytu w sierpniu. 

Wartość środków zapisanych na depozycie prosumenckim może być rozliczana w celu pokrycia kosztów energii przez 12 miesięcy od dnia, kiedy pojawiła się na Twoim depozycie. W związku z tym, jeżeli wartość energii pojawi się na Twoim depozycie w sierpniu danego roku, to możesz wykorzystać ją do rozliczenia kosztów zakupu energii do sierpnia roku następnego. 

Nie ma obaw jeśli nie zdołasz w pełni wykorzystać środków w ciągu 12 miesięcy – są one bowiem rozliczane począwszy od tych środków, które w pierwszej kolejności pojawiły się na Twoim depozycie co umożliwia ich sprawne rozliczanie, zaś w przypadku, gdybyś cały czas miał ich nadwyżkę, to są one Ci wypłacane na Twój rachunek bankowy po upływie 12 miesięcy odkąd się pojawiły na Twoim depozycie prosumenckim. 

Śledź nasze social media

Zobacz również