Pomiar i analiza jakości energii

Zła jakość energii elektrycznej to ogromne koszty, zarówno po stronie odbiorcy, jak i dostawcy. W takiej sytuacji warto rozważyć przeprowadzenie pomiaru jakości energii elektrycznej wykorzystywanej w domu lub w firmie.

Jaki jest cel pomiaru?

Celem pomiaru jest określenie zgodności wykorzystywanej energii z określonymi w polskim prawie standardami jakościowymi zasilania. Wykorzystywany jest do prowadzenia miejscowych i czasowych pomiarów i rejestracji parametrów sieci jedno i trójfazowej.

Jak wygląda pomiar?

Pomiar dokonywany jest przy pomocy interfejsu komunikacyjnego oraz dedykowanego oprogramowania umożliwiającego podgląd bieżących danych oraz przeglądanie wielkości zarejestrowanych, z uwzględnieniem daty i czasu rejestracji oraz sporządzanie raportów w postaci tabel i wykresów.

W ramach pomiaru mierzone są takie wartości jak:

 • napięcia fazowe i międzyfazowe oraz asymetria napięć,
 • prądy fazowe i obliczanie prądu w przewodzie neutralnym,
 • cosinus i tangens, dla każdej fazy i trójfazowo,
 • częstotliwość,
 • harmoniczne, ich zawartość i współczynnik mocy dla każdej harmonicznej oraz THD (dla napięć i prądów), współczynnik K dla transformatora,
 • moce (czynne, bierne, pozorne, modułowe, odkształcone) czterokwadrantowo, w każdej fazie i trójfazowo,
 • energia (czynna, bierna) czterokwadrantowo.

Kiedy warto przeprowadzić pomiar?

Pomiar jakości energii jest warto przeprowadzić, gdy zauważymy niekorzystne lub niespodziewane zjawiska w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych, w szczególności:

 • uszkodzenie źródła światła
 • rozbieżność w zakresie prognoz i rzeczywistej pracy instalacji fotowoltaicznej
 • awaria lub niewłaściwa praca urządzeń elektronicznych lub energoelektronicznych
 • dodatkowe opłaty za energię bierną
 • nagrzewanie lub uszkodzenia przewodów lub urządzeń pracujących w sieci
 • problemy z układami pomiarowymi lub sterowania
 • generowanie wysokiego poziom hałasu przez transformator
 • uszkodzenie układów baterii kondensatorów (przepalanie kondensatorów lub sklejanie styków w stycznikach)

Jak długo trwa pomiar?

Długość pomiaru zależna jest od rodzaju dokonywanej analizy, może trwać 30 minut a nawet do 2 tygodni. Ilość czasu zależna jest od rodzaju przedsiębiorstwa i celu jaki jest wyznaczony podczas jej dokonywania.

Jak wyglądają wyniki pomiaru?

Dokonanie pomiaru to nie koniec. Na podstawie dostępnych danych możliwe jest sporządzenie wniosków, które określają w szczególności:

 • szczegółowych danych pomiarowych
 • przyczyny oraz skutki wstępowania problemów z jakością energii elektrycznej
 • określenie rozwiązań technicznych, których zastosowanie pozwoli na wyeliminowanie problemów i uniknięcie ich w przyszłości

W oparciu o te informacje możliwe jest następnie podjęcie kroków, które umożliwiają wdrożenie proponowanych rozwiązań i uniknięcie dotychczasowych problemów z wykorzystywaniem energii elektrycznej.

Śledź nasze social media

Zobacz również